Naujienos

nuotrauka
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos institucijoje

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės priežiūros reikalaujanti pagalba. Į socialinės globos įstaigas nukreipiami asmenys, kuriems nustatytas ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos poreikis, reikalinga nuolatinė slauga ir priežiūra, ir kuriems teikiamos pagalbos į namus paslaugos neefektyvios.

Teikiančias ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą socialinės globos įstaigas pasirenka pats besikreipiantis asmuo (globėjas, rūpintojas, kiti teisėti asmens atstovai).

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos (institucijoje) paslaugų kreipiasi pagal gyvenamąją vietą į Socialinio darbo skyriaus darbuotojus, (pagalbos į namus paslaugas gaunantis asmuo į Socialinių paslaugų namuose skyrių), užpildydamas prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma) bei pateikia šiuos dokumentus:
– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
– neįgaliojo pažymėjimo (neįgalumo lygio pažymos, darbingumo lygio pažymos, pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ar (ir) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopiją;
– sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a), kuriame turi būti nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę;
laisvos formos patvirtinimą, kad asmuo nėra pasirašęs išlaikymo iki gyvos galvos (rentos) sutarties ir sutikimą šią informaciją patikrinti;
– gydymo įstaigos pažymą apie prižiūrinčiojo globos reikalingą asmenį sveikatos būklę, siuntimus gydymo procedūroms (operacijoms) atlikti, komandiruočių ar atostogų dokumentus, darbo grafikų išrašus (kopijas) ir kt. jei prašoma skirti trumpalaikės socialinės globos paslaugas.

Asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę atokvėpio socialinę globą dydis yra 80 procentų

Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį yra 80 proc. asmens pajamų, jeigu asmens turto vertė yra mažesnė už Vilniaus miesto savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą (turto normatyvas asmeniui – 12 kv. m. būsto naudingojo ploto). Jeigu suaugusio asmens turto, turėto iki 12 mėnesių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų skyrimo, vertė yra didesnė už Vilniaus miesto savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.

Tais atvejais, kai asmuo pagal Valstybinių šalpos išmokų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, 100 proc. šios kompensacijos skiriama mokėjimui už ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą padengti

X