Specialiųjų poreikių nustatymas

Specialieji poreikiai, vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu patvirtintu Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašu, nustatomi asmenims, neatsižvelgiant į jų amžių, neįgalumo ir darbingumo lygius.

Teisę į specialiųjų poreikių nustatymą turi Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat kitų valstybių piliečiai arba asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę nuolatinę gyvenamą vietą Lietuvos Respublikoje.

Specialieji poreikiai nustatomi asmeniui dalyvaujant NDNT teritoriniame skyriuje. Tuo atveju, kai dėl funkcinių organizmo sutrikimų asmuo negali atvykti į NDNT, jis apžiūrimas namie, ligoninėje ar socialinės globos įstaigoje, kurioje asmuo nuolat gyvena. Kai iš pateiktų dokumentų nekyla abejonių dėl specialiųjų poreikių nustatymo, sprendimas gali būti priimtas asmeniui nedalyvaujant.
NDNT teritoriniai skyriai sprendimą dėl specialiųjų poreikių priima per 15 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Gali būti nustatyti tokie specialieji poreikiai:

– Specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
– Specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;
– Specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis;
– Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, išskyrus atvejus, kai asmeniui yra nustatytas nuolatinės slaugos poreikis. Šiems asmenims specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis nenustatomas. Tuo atveju, kai asmuo raštu patvirtina, kad atsisako specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio vertinimo, šis specialusis poreikis nevertinamas ir sprendimas dėl jo nepriimamas.

Specialieji poreikiai nustatomi tokiais terminais:

– Šešiems mėnesiams, kai asmens iki 18 metų ir darbingo amžiaus asmens specialieji poreikiai vertinami pirmą kartą ir prognozuojamas greitas sveikatos būklės bei savarankiškumo pasikeitimas;
– Vieniems metams, kai asmens specialieji poreikiai vertinami pirmą kartą ir (ar) per artimiausius 12 mėnesių prognozuojamas asmens sveikatos būklės bei savarankiškumo pasikeitimas;
– Dvejiems metams, kai per artimiausius 24 mėnesius prognozuojamas asmens sveikatos būklės bei savarankiškumo pasikeitimas;
– Trejiems metams, kai specialusis nuolatinės slaugos poreikis nustatomas senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims;
– Šešeriems metams, kai nustatomas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis;
– Neterminuotai, kai asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio pobūdžio.

Pakartotinis specialiųjų poreikių vertinimas atliekamas:

– Baigiantis nustatytam specialiųjų poreikių terminui;
– Pasikeitus asmens sveikatos būklei;
– Asmeniui ar tikslines kompensacijas mokančiai institucijai nesutinkant su NDNT teritorinio skyriaus priimtu sprendimu;
– Jeigu atlikus NDNT teritorinių skyrių priimtų sprendimų patikrinimą paaiškėja, kad sprendimas priimtas nepagrįstai;
– Vykdant Ginčų komisijos sprendimą.

Kai atliekamas pakartotinis specialiųjų poreikių vertinimas ir priimamas naujas sprendimas, anksčiau priimti sprendimai dėl specialiųjų poreikių nustatymo netenka galios, išskyrus atvejus:
– Kai sprendimas buvo priimtas dėl specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo. Šis sprendimas galioja iki jame nurodyto termino pabaigos;
– Kai priimamas naujas sprendimas dėl specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo, anksčiau priimti sprendimai dėl specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio ir (ar) specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo galioja iki juose nurodyto termino pabaigos.

Kreipdamasis dėl specialiųjų poreikių nustatymo, asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

– gydančio gydytojo parengtą siuntimą į NDNT ir kitus medicininius dokumentus, patvirtinančius siuntime pateiktą informaciją, prireikus – išrašus iš gydymo stacionare ligos istorijos (forma Nr. 003/a), asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a) ar kitus dokumentus. Siuntimas į NDNT galioja 60 kalendorinių dienų;
– prašymą nustatyti specialiuosius poreikius (prašymą galima užpildyti ir atvykus į NDNT arba užpildyti prašymo formą internete ir išsispausdinti);
– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą ar pasą, ar asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga ir dėl specialiųjų poreikių nustatymo kreipiamasi elektroniniu būdu).

Kai asmuo dėl savo sveikatos būklės negali pats parašyti ir (ar) pasirašyti prašymo, jį parašyti ir pasirašyti gali ir asmens tėvai (įtėviai), sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjas (rūpintojas) arba įgaliotas atstovas, arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis darbuotojas. Tokiu atveju asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamą vietą ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

Jei dokumentai siunčiami registruotu paštu, siunčiamų dokumentų originalų kopijos įstatymų nustatyta tvarka turi būti patvirtintos notaro, seniūno arba Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno.

Parašykite komentarą