Darbingumo lygio nustatymas

Darbingumo lygis, vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ir sveikatos apsaugos ministrų įsakymu patvirtintais Darbingumo lygio nustatymo kriterijų ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašais, nustatomas asmenims iki 18 metų, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, ir asmenims nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus, kompleksiškai įvertinus medicininius (t.y. asmens bazinį darbingumą), ir asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti kriterijus.

Teisę į darbingumo lygio nustatymą turi:

– Lietuvos Respublikos piliečiai;
– asmenys, gyvenantys užsienyje, jei dėl to kreipiasi pensiją ar išmoką skirianti institucija su motyvuotu prašymu nustatyti tokiems asmenims darbingumo lygį;
– užsieniečiai, deklaravę nuolatinę gyvenamą vietą Lietuvos Respublikoje;
– Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai, kuriems leidimas laikinai gyventi išduotas kaip ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;
– asmenys, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais turi būti skiriamos socialinės pasaugos išmokos.

Darbingumo lygio vertinimas atliekamas asmeniui dalyvaujant: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (toliau – NDNT) teritoriniame skyriuje arba apžiūrint jį namuose (ligoninėje) tais atvejais, kai prognozuojamas asmens bazinis darbingumas yra 0-25 proc. ir jis negali atvykti į NDNT. Kai iš pateiktų medicininių dokumentų nekyla abejonių, kad prognozuojamas asmens bazinis darbingumas yra 0-25 proc. ir jis atvykti į NDNT negali, vertinimas gali būti atliekamas asmeniui nedalyvaujant.

NDNT teritoriniams skyriuje asmeniui dalyvaujant užpildomas asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimynas (kai asmuo dėl sveikatos būklės atsakyti į klausimus negali, į juos atsako asmens atstovas). Į klausimus atsakęs asmuo arba jo atstovas ir klausimus pateikęs ir atsakymus ir atsakymus užrašęs NDNT specialistas po užpildytu klausimynu pasirašo. Kai asmens bazinis darbingumas yra 0-15 proc. arba jis mokosi ir yra iki 26 m. amžiaus, klausimynas nepildomas.

NDNT teritoriniai skyriai sprendimą dėl darbingumo lygio priima per 15 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Kartu su darbingumo lygiu nustatoma:

– asmens darbingumo lygio priežastis, atsiradimo laikas, terminas;
– profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis;
– specialieji poreikiai.

Iš dalies darbingiems asmenims, t.y. tiems, kurių darbingumo lygis yra 30-55 proc., išduodama išvada dėl darbo pobūdžio ir sąlygų. Nedarbingiems asmenims, t.y. tiems, kurių darbingumo lygis yra 0-26 proc., išvada dėl darbo pobūdžio ir sąlygų išduodama tik jų prašymu.

Darbingumo lygis nustatomas tokiais terminais:

– šešiems mėnesiams, kai darbingumo lygis vertinamas pirmą kartą ir prognozuojamas greitas asmens sveikatos būklės ir profesinių, funkcinių veiksnių pasikeitimas, darantis įtaką asmens darbingumo lygiui, per artimuosius 6 mėnesius;
– vieniems metams, kai darbingumo lygis vertinamas pirmą kartą ir (ar) prognozuojamas asmens sveikatos būklės ir profesinių, funkcinių veiksnių pasikeitimas, darantis įtaką asmens darbingumo lygiui, per artimiausius 12 mėnesių;
– dvejiems metams, kai prognozuojamas asmens sveikatos būklės ir profesinių, funkcinių veiksnių pasikeitimas, darantis įtaką asmens darbingumo lygiui, per artimiausius 24 mėnesius, ir asmenims, kurie mokosi, iki 26 metų;
– iki profesinės reabilitacijos programos pabaigos, kai asmeniui nustatomas profesinės reabilitacijos poreikis;
– iki senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos, kai neprognozuojamas asmens sveikatos būklės ir profesinių, funkcinių veiksnių pasikeitimas, darantis įtaką asmens darbingumo lygiui, ir (ar) asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintamo pobūdžio;
– neterminuotai, kai darbingumo lygis nustatomas dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar dėl profesinės ligos.

Pakartotinis darbingumo lygio vertinimas atliekamas:

– baigiantis nustatytam darbingumo lygio terminui, bet ne vėliau kaip paskutinę darbingumo lygio termino dieną,
– pasikeitus asmens sveikatos būklei, darbingumo lygio priežastims,
– asmeniui ir/ar pensiją ar išmoką mokančiai institucijai nesutinkant su NDNT priimtu sprendimu.
– vykdant Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą, esant pagrįstoms abejonėms dėl darbingumo lygio nustatymo ar paaiškėjus, kad NDNT sprendimas priimtas nepagrįstai.

Kreipdamasis dėl darbingumo lygio nustatymo asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

– prašymą nustatyti darbingumo lygį (prašymą galima užpildyti atvykus į NDNT arba internete ir išsispausdinti);
– galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei kreipiasi užsienietis – leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje arba leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, išduotą kaip ketinančiam dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą. -Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, savo tapatybę turi patvirtinti elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktais;
– gydančio gydytojo parengtą siuntimą į NDNT ir kitus medicininius dokumentus, patvirtinančius siuntime pateiktą informaciją, prireikus – išrašus iš gydymo stacionare ligos istorijos (forma Nr. 003/a) arba asmens sveikatos istorijos (forma Nr. 025/a) ar kitus dokumentus. Siuntimas į NDNT galioja 60 kalendorinių dienų;
– Dokumentus, patvirtinančius asmens išsilavinimą, specialybę, kvalifikaciją;
– 3×4 cm. Dydžio nuotrauką.

Dokumentus pateikti gali pats asmuo, jo tėvai, sutuoktinis, pilnamečiai vaikai, globėjai (rūpintojai) arba jo įgalioti kiti asmenys arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis darbuotojas.

Kai atstovaujamo asmens vardu kreipiasi asmens atstovas, jis prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamą vietą ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamą vietą ir pasirašyti prašymą.

Jei dokumentai siunčiami registruotu paštu, dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmuo prašymą ir kitus reikalingus dokumentus turi pateikti ir tuo atveju, jei gydantis gydytojas siuntimą užpildė ir NDNT pateikė elektroniniu būdu.

Iš anksto vizito pateikti dokumentus į NDNT galima užsiregistruoti internetu, adresu www.ndnt.lt

Parašykite komentarą