„Sevilis“ – VŠĮ Senelių namai

Mūsų misija:
Saugus, materialiai aprūpintas, pilnavertis Senelių namų gyventojų gyvenimas pagal devizą: „Suteikime metams daugiau gyvenimo!“. Aktyvinti, suburti gyventojus, sudarant sąlygas realizuoti savo sugebėjimus, padėti vieni kitiems ir pagerinti bendruomenės mikroklimatą.

Apie mus

Vilniuje, Parko gatvėje Respublikinės Vilniaus psichiatrinės ligoninės teritorijoje, žaliame ir ramiame parke yra įsikūrę senelių namai „SEVILIS“. Juose prieglobstį randa įvairių tautybių pagyvenę senjorai, kuriems reikalinga globa ir slauga.

Senelių namai „SEVILIS“ veiklą vykdo nuo 2007 metų lapkričio mėnesio. Tai – viešoji globos įstaiga, besivadovaujanti krikščioniškosios artimo meilės principu. Senelių namuose teikiamos ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos bei slaugos paslaugos.

Senelių namuose yra 22 kambariai, kuriuose vienu metu gali apsigyventi 62 gyventojai. Kambariai yra dviviečiai ir triviečiai. Kiekviename kambaryje yra įrengtas tualetas ir dušo kabina.

Senelius aptarnauja kvalifikuoti specialistai: gydytojai, bendrosios praktikos slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, kurie pasiruošę visą parą padėti seneliams. Taip pat turime kineziterapeutą bei masažuotoją. 

Darnus senelių namų „SEVILIS“ kolektyvas rūpinasi gyventojų fizine ir dvasine sveikata. Užimtumo specialistai organizuoja renginius ir koncertus, švenčiamos įvairios religinės ir tradicinės šventės, minimi senjorų gimtadieniai. Užimtumo specialistai lavina piešimo, dainavimo, mezgimo, karpymo įgūdžius.

Socialiniai darbuotojai bendrauja su gyventojais, ugdo jų socialinius įgūdžius, veda muzikos, šviesų, kvapų, spalvų terapijas. Siekia sukurti saugią ir jaukią namų aplinką. 

Informuojame, jog nuo 2023 m. sausio 01 d. vieno mėnesio paslaugų kaina senelių namuose „SEVILIS“  1290,00 eurų.

Lankymo tvarka

Gerbiami senelių namų gyventojų giminaičiai ir lankytojai!

Gyventojų lankymas senelių namuose nėra ribojamas, tačiau siekiant valdyti lankytojų srautus būtina išankstinė registracija

tel. +370 639 77448.

Saugokime vieni kitus!

VŠĮ “SEVILIS” SENELIŲ GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ LANKYMO
ORGANIZAVIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. VšĮ SEVILIS gyventojų lankymo organizavimo tvarka reglamentuoja VšĮ SEVILIS senelių namų gyventojų,
kuriems teikiama ilgalaikė socialinė globa, lankymo sąlygas, kad būtų galima užtikrinti gyventojų socialinius ryšius su jų draugais, artimaisiais ir šeimos nariais.
2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 (2012 m. gruodžio 11 d.
įsakymo Nr. A1-566 nauja redakcija), Socialinės globos normų aprašo V skirsniu,
Sveikatos apsaugos ministro 2022-04-29 įsakymu Nr. V-583 „Dėl Infekcijų
kontrolės priemonių asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo
patvirtinimo, kitais bendraisiais užkrečiamųjų ligų kontrolę
reglamentuojančiais teisės aktais (Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų
ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas ir kt.).

II. GYVENTOJŲ LANKYMO GLOBOS NAMUOSE ORGANIZAVIMAS
3. VšĮ SEVILIS senelių globos namų gyventojus galima lankyti kasdien nuo 9 val. iki 18 val. Rekomenduojama
lankymo trukmė patalpose ~1 val., o numatomą lankymo datą iš anksto suderinti su globos namų administracija.
4. Gyventojus lankyti ir su jais bendrauti gali tik asmenys, neturintys ūmių
viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz.: nekarščiuoja, nesloguoja, nekosti
ir pan.) ir (ar) kitų užkrečiamųjų ligų požymių.
5. Lankantiems asmenims atvykus į VšĮ SEVILIS senelių globos namus ir
išvykstant rekomenduojama dezinfekuoti rankas.
6. Lankytojai iš anksto registruojami pas administratorę, tel. 8639 77 448
7. Lankytojams sudaroma galimybė su gyventoju bendrauti svečių kambaryje.
Gulinčių ar sunkiai judančių gyventojų lankymas organizuojamas jų gyvenamajame
kambaryje.
8. Lankytojams draudžiama:
8.1. įnešti gyventojams alkoholinius gėrimus (lankytojai apsvaigę nuo alkoholio
į globos namų patalpas neįleidžiami), medikamentus, šaltuosius bei šaunamuosius
ginklus, degias, nuodingas, toksines sprogstamąsias medžiagas;
8.2. triukšmauti, rūkyti ir vartoti alkoholį lankymo patalpose;
8.3. gadinti, laužyti ar pasisavinti globos namų turtą;
8.4. išsivežti gyventojus iš globos namų be administracijos ir aptarnaujančio
personalo žinios;
8.5. savavališkai vaikščioti globos namų patalpose.
9. Administracija pasilieka teisę kreiptis į teisėsaugos pareigūnus dėl
neblaivių lankytojų grubaus ar įžeidžiančio elgesio globos namų gyventojų bei
darbuotojų atžvilgiu.
10. Lankytojai su pageidavimais, pasiūlymais ar nusiskundimais gali kreiptis į globos
namų administraciją.
12. Siekiant užtikrinti gyventojų ir darbuotojų sveikatos saugumą, VšĮ SEVILIS
senelių globos namų gyventojų lankymas gali būti ribojamas (atsiradus
užkrečiamų ligų atsiradimo ir išplitimo tikimybei, epidemijos ir/ar karantino
laikotarpiu, paskelbus ekstremalią situaciją šalies mastu ir pan.), laikantis
šių gyventojų lankymo reikalavimų:
12.1. lankymo metu lankytojai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos
priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt.), išskyrus atvejus, kai jie yra
lauke;
12.2. prieš įeidamas į senelių globos namus, lankytojas turi dezinfekuoti
rankas, nuo visų senelių globos namuose esančių asmenų laikytis ne mažesnio nei
1 metro atstumo;
12.3. jei gyventojo ir lankytojo susitikimas vyksta globos namų patalpose, jose
neturi būti pašalinių asmenų. Vieną gyventoją jo kambaryje tuo pačiu metu gali
lankyti tik vienas lankytojas;
12.4. pasibaigus gyventojo ir lankytojo susitikimui, patalpos, kuriose jis
vyko, turi būti išvėdintos ir išvalytos.
13. Globos namuose atsiradus COVID-19 susirgimo atvejų, draudžiama lankyti to
skyriaus gyventojus, kuriame yra sergančių. Lietuvos Respublikoje arba
savivaldybės teritorijoje paskelbus karantino režimą, griežtai draudžiama
lankyti visus globos namų gyventojus. Lankyti leidžiama tik terminalinės būklės
gyventojus ir (ar) asmenims, kurių lankymasis įstaigoje susijęs su jų darbo
pareigų atlikimu, tokiu atveju lankymą organizuojant laikantis šių reikalavimų:
13.1. tuo pačiu metu galima lankyti tik vieną to paties kambario gyventoją;
13.2. lankytojai lankymo metu privalo:
13.2.1. laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų;
13.2.2. vyresni nei 6 metų lankytojai privalo dėvėti priemones (veido kaukes,
respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai
dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Nedėvėti kaukių leidžiama neįgaliems
asmenims, kurie dėl sveikatos būklės jų dėvėti negali ar kurių sveikatos būklei
gali pakenkti jų dėvėjimas (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais teisės
aktuose nustatytais atvejais;
13.2.3. vengti tiesioginio fizinio kontakto;
13.2.4. lankymo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 15 minučių.
13.3. Lankyti gali tik lankytojai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų
infekcijų požymių (pvz.: nekarščiuoja, nekosti, nesloguoja ir pan.).
13.4. Gyventojų lankymas organizuojamas užtikrinant kuo trumpesnį gyventojų
kontaktą su juos lankančiais asmenimis.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Visi globos namų gyventojai, juos lankantys asmenys bei atsakingi darbuotojai turi būti
supažindinami su šia tvarka ir privalo laikytis joje numatytų nuostatų.
15. Gyventojų lankymo tvarka skelbiama VšĮ SEVILIS senelių globos namų internetinėje
svetainėje.
16. Tvarka yra aptarta ir suderinta su VšĮ SEVILIS senelių globos namų
gyventojų taryba.


Asmens sveikatos priežiūros licencija
Leidimas - Higienos pasas
Maisto tvarkymo pažymėjimas
Licencija Socialinei Globai Teikti
Asmens sveikatos priežiūros licencija
Leidimas - Higienos pasas
Maisto tvarkymo pažymėjimas
Licencija Socialinei Globai Teikti